نویسه جدید وبلاگ

به نام خداوند بلند مرتبه ,به نام خداوند عظيم , به نام خداوندي كه هستي را افريد تا بودن و ماندن بماند به نام خداوندي كه بايد باشد تا هستي بماند و بودن وماندن بماند اغاز نوشته با اوست براي اينكه اغاز همه با اوست ربي كه ستايش مخصوص اوست و هبادت او شايسته اوست خداوند ديروز امروز و فردا خداوند رفته ها و مانده ها و نيامده ها خداوندا ما را لياقت ده كه همان باشيم كه شما ميخواهيد تا فردا موقع ديدار از اينكه همديكر را ميبينيم خوشحال باشيم نه اينكه من از شرم و خجالت روي ديدار شما را نداشته باشم.

گزارش تخلف
بعدی